ZGŁOŚ
KANDYDATA

Formularz zgłoszeniowy kandydatów do nagrody “Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód” jest już nieaktywny. Trwają prace nad wyłonieniem 10 kandydatów nominowanych do nagrody. Serdecznie zapraszamy do śledzenia dalszych etapów konkursu.

FAQ

Kogo mogę nominować do Nagrody?

Do konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba indywidualna. A także instytucja, organizacja pozarządowa, grupa nieformalna i firma działająca zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, której działanie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z trudnościami mogą się stać wzorem postępowania dla innych osób aktywnych w obszarach działań istotnych dla Fundacji.

Ilu kandydatów mogę zgłosić do Nagrody?

Każdy zgłaszający może zaproponować dowolną liczbę kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi zostać nadesłane odrębnie, z zachowaniem postanowień Regulaminu Nagrody.

W jaki sposób mogę nominować kandydata?

Aby zgłosić kandydaturę wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy . Szczegółowy opis i kryteria wyboru znajdują się w treści Regulaminu Nagrody . Kapituła Nagrody, głosując nad wyborem Finalistów stawia sobie za cel zachowanie obiektywizmu i najwyższych standardów oceny kandydatów.

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat?

Celem Nagrody jest: wyróżnienie za wrażliwość oraz empatię w podejściu do drugiego człowieka, za odwagę i bezkompromisowość w walce o godność jego życia oraz – w przypadku osób znajdujących się u kresu życia – umierania. Szczególnie cenne dla Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego są inicjatywy w obszarze wsparcia osób chorych onkologicznie i terminalnie, osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych, dyskryminowanych i definiowanych jako mniejszość.

Fundacja rozumie wsparcie jako działania na rzecz:

  1. podniesienia jakości życia ludzi chorych (rozwój, przemiana)
  2. podniesienia jakości opieki nad ludźmi chorymi, w szczególności w zakresie wspierającej komunikacji lekarz – pacjent
  3. idei medycyny paliatywnej
  4. wyrównywania szans ludzi z różnych powodów wykluczonych
  5. edukacji i promowania idei personalistycznego podejścia do drugiego człowieka
  6. promowania idei wolontariatu jako elementu rozwoju osobistego człowieka
  7. docenienia za niesienie pomocy ludziom słabym, dyskryminowanym czy z różnych powodów bezbronnym.

adres

ul. Kazimierza Wielkiego 16b/ 10
81-780 Sopot

telefon

+48 607 242 702

e-mail

kontakt@okularykaczkowskiego.org